پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور > دستاوردها
  دستاوردها     يک شنبه 2 اردیبهشت 1403   ورود  
ورود
شنـاسـه:
دستاوردها

دستاوردهای مهم پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور

A – آب شیرین
دست یابی به بیوتکنیک تکثیر و پرورش  ماهی بنی
دست یابی به بیوتکنیک تکثیر و پرورش  ماهی گطان
دست یابی به بیوتکنیک تکثیر و پرورش  ماهی  شیربت
دست یابی به بیوتکنیک تکثیر و پرورش  ماهی برزم (در دست  انجام)
دست یابی به جیرة غذایی ماهی بنی  در مرحلة جوانی
دست یابی به جیرة غذایی مولدین ماهی بنی 
دست یابی به جیرة غذایی ماهی گطان در مرحلة جوانی
دست یابی به جیرة غذایی ماهی شیربت در مرحلة جوانی
معرفی فون و فلور انگلی و باکتریایی  باربوس ماهیان  شاخص  در آبهای داخلی
معرفی پتانسیل های شیلاتی  منابع آبی اصلی منطقه و پایش  مستمرآنها

B – دریا
دست یابی به بیوتکنیک تکثیر و پرورش  ماهی شانک
دست یابی به بیوتکنیک تکثیر و پرورش  ماهی صبیتی
دست یابی به بیوتکنیک تکثیر و پرورش  ماهی  هامور
دست یابی به بیوتکنیک تکثیر و پرورش  ماهی حلوا سفید (در دست انجام)
دست یابی به تغییر جنسیت ماهیان دریایی از طریق کشت هورمون  به منظور تامین مولدین  مورد نیاز و در موقع مناسب
دست یابی به بیوتکنیک  کشت انبوه غذای زنده به عنوان  رکن اساسی تکثیر و پرورش ماهیان دریایی
تهیه فورمول جیرة غذایی ماهی شانک  در مرحلة جوانی
تهیه فورمول جیرة غذایی برای مولدین ماهی شانک 
تهیه فورمول جیرة غذایی ماهی هامور در مرحلة جوانی
پرورش لارو ماهیان دریایی تا  مرحلة بچه ماهی و تجاری
ساخت قفس های پرورش ماهی دریایی با استفاده از امکانات داخلی و نصب و بهره برداری از آنها در سواحل خوزستان 
انتقال بیوتکنیک تکثیر و پرورش ماهیان دریایی  به بخش خصوصی  از طریق عقد قرارداد با یکی از شرکت های فعال در این عرصه در راستای توسعه و ترویج  آبزی پروری دریایی  در آبهای جنوب
پرورش  ماهی شانک در استخر خاکی  با اجرای یک پایلوت مشترک با بخش اجرا
پرورش  ماهی صبیتی در استخر خاکی  با اجرای یک پایلوت مشترک با بخش اجرا
انجام مطالعات گسترده و همه جانبه در سواحل منطقه جهت معرفی مکانهای مناسب به منظور احداث مراکز تکثیر و مراکز پرورش ماهیان دریایی با همکاری بخش اجرا
تدوین برنامة راهبردی  ماهیان جنوب  با چشم انداز 1404  با محوریت پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور

C – میگو
دست یابی به  بیو تکنیک مولد سازی  میگوی سفید هندی در کشور
تهیه فورمول غذایی میگوی سفید هند ی
معرفی میگوی وانامی با همکاری موسسه و پژوهشکده میگوی کشور به صنعت میگو بعد از وقوع بیماری لکه سفید
ایفای نقش فعال و موثر در کنترل بیماری لکه سفید در مزار ع میگوی چویبده و مدیریت آن
 تهیه جیرة غذایی ارزان قیمت برای میگوی وانامی  متناسب با شرایط جنوب کشور
پایش مدیریت مزارع میگوی چویبدة آبادان و کنترل شرایط فیزیکی و شیمیایی آب و خاک مزارع در راستای مقابله با چالش های احتمالی صنعت میگو

D –مطالعات زیست محیطی
تعیین مکانهای مناسب برای دایر کردن زیست گاههای مصنوعی دریایی برای بازسازی ذخایر آبزیان
پایش زیستگاههای دایر شده در دریا
رصد کردن پدیدة شکوفایی پلانکتونی (کشند قرمز) و پایش مستمر آن در آبهای خوزستان  و گزارش وضعیت آن به مسوولین استانی جهت اتخاذ  اقدامات  پیشگیرانه از خسارات احتمالی آن
انجام مطالعات جهت تعیین  نقاط حساس زیست محیطی نظیر مکانهای تخم ریزی و نوزادگاهی
مطالعات  جامع  اکوسیستم های آبی  نظیر تالابها، رودخانه ها، دریاچه سدها و خورها و معرفی پتانسیلهای شیلاتی آنها

H- صید و صیادی
پایش مستمر ذخایر آبزیان مهم  در راستای مدیریت صید آنها
تعیین زمان  آزادسازی و ممنوعیت صید  میگو در آبهای خوزستان
تعیین زمان  آزادسازی و ممنوعیت صید ماهی حلوا سفید در آبهای خوزستان و بوشهر
تعیین زمان  آزادسازی و ممنوعیت صید ماهی شوریده  در آبهای خوزستان و بوشهر
رها سازی بچه ماهی گونه های هامور، صبیتی و شانک  در راستای بازسازی  ذخایر آنها

 

Copyright (c) 2024 پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور
Powered by taJan System Co