پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور > بخش ها و واحدها > ارزیابی ذخایر > طرح‌های تحقیقاتی بخش بیولوژی و ارزیابی ذخایر
  بخش ها و واحدها  ارزیابی ذخایر  طرح‌های تحقیقاتی بخش بیولوژی و ارزیابی ذخایر     يک شنبه 28 شهریور 1400   ورود  
ارزیابی ذخایر حلوا سفید (Pampus argenteus)
تخمین زی توده و اعلام زمان شروع و خاتمه صید میگوی سفیددر شمال غربی خلیج فارس
پایش ذخایر میگو در آب‌های ساحلی خلیج‌فارس
زیست‌شناسی ماهی بنی، شیربت، گطان و عنزه
زیست‌شناسی ماهیان صبور، حلوا سفید، شوریده، شانک، هامور و میگو
ارزیابی ذخایر آبزیان استان خوزستان (گونه‌های شوریده، حلوا سفید، میگوی سفید)
بررسی اثرات خوربندها بر آبزیان در منطقه ماهشهر
بررسی وضعیت صید وصیادی در رودخانه کارون (شوشتر تا اهواز)
ارزیابی ذخایر حلوا سفید در آب‌های شمال خلیج‌فارس
پایش ذخایر میگو در آب‌های ساحلی خلیج‌فارس در استان خوزستان
ارزیابی ذخایر تالاب شادگان
بررسی خصوصیات زیستی ماهی مرکب ببری در سواحل استان خوزستان
بررسی تغذیه و تولیدمثل میش‌ماهی(Argyrosomus hololepidotus)
پایش توده زنده میگوی سفید در آب‌های استان خوزستان
ارزیابی ذخایر کفزیان آب‌های شمال‌غربی خلیج‌فارس
Copyright (c) 2021 پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور
Powered by taJan System Co