پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور > بخش ها و واحدها > آبزی پـروری > طرح‌های تحقیقاتی بخش آبزی‌پروری
  بخش ها و واحدها  آبزی پـروری  طرح‌های تحقیقاتی بخش آبزی‌پروری     دو شنبه 29 شهریور 1400   ورود  
بررسی بیولوژیکی ماهی شیربت Barbus Grypus وماهی بنی Barbus Sharpeyi در رودخانه کرخه
بررسی بیولوژی ماهیان حلوا سفید وشوریده در سواحل خوزستان
بررسی رشد و رفتار تغذیه‌ای ماهی شیربتBarbus grypus در سیستم تک گونه ای و چندگونه‌ای
تعیین سطح پروتئین و انرژی و نسبت چربی به کربوهیدرات در جیره ماهی گطان در مرحله انگشت قد
پروژه بررسی امکان تکثیر مصنوعی ماهی گطان (Barbus xanthopterus)
تعیین تراکم مناسب ماهی بنی ( Barbus sharpeyi ) در سیستم پرورش چند گونه ای
بررسی اثرات سطوح مختلف پروتئین و انرژی بر شاخصهای رشد ماهی شیربت در مرحله انگشت قدی
پرورش کپور ماهیان به روش چینی و مقایسه اقتصادی آن با روش مرسوم
پرورش ماهی بنی در سیستم پلی کالچر
بررسی امکان استفاده از پلت در تغذیه ماهی آمور
Copyright (c) 2021 پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور
Powered by taJan System Co