پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور > بخش ها و واحدها > بوم‌شناسی > طرح‌های تحقیقاتی بخش بوم‌شناسی
  بخش ها و واحدها  بوم‌شناسی  طرح‌های تحقیقاتی بخش بوم‌شناسی     سه شنبه 4 آبان 1400   ورود  
ورود
شنـاسـه:
شناسایی مکانهای مناسب جهت توسعه پرورش ماهی در قفس در منطقه خوریات ماهشهر
بررسی هیدرولوژیک و هیدرو بیولوژیک خلیج فارس در آبهای استان خوزستان
بررسی لیمنولوژیک و شناسایی استعداد های شیلاتی دریاچه سد کرخه
فراوانی و تنوع ایکتیوپلانکتونها(لارو ماهیان)در سواحل شرقی استان خوزستان-فاز3
شناسایی و تراکم لارو میگوی خلیج فارس - فاز 1- خوریات استان خوزستان
شناسایی و تراکم لارو میگوی خلیج فارس -فاز 2- سواحل خوزستان
شناسایی و تعیین تراکم مرحله جوانی ماهیان در سواحل خوزستان ( شرق و غرب کانال خورموسی)
شناسایی خورها بعنوان مناطق حفاظت شده
شناسایی و تراکم ژله فیشها در سواحل خوزستان
تعیین وضعیت سلامت زیستی خور موسی با استفاده از شاخص‌های زیستی کفزیان و اطلاعات جغرافیایی
بررسی اکولوژی سد دز
مطالعه آلاینده های زیست محیطی خوریات ماهشهر و رودخانه بهمنشیر
مطالعات مستمر هیدرولوژی و هیدروبیولوژی خلیج فارس در محدوده آبهای استان خوزستان
بررسی وضعیت اکولوژیک استخرهای پرورشی میگوی وانامی در چوئبده آبادان

مجری : فرحناز کیان ارثی

همکاران : محسن مزرعاوی- سیمین دهقان مدیسه- فوزیه اسماعیلی- سارا سبز علیزاده- منصور خلفه نیل ساز- سیدرضا سید مرتضایی- جمیل بنی طرفی زادگان- نیاز محمد کر

چکیده
بدنبال معرفی میگوی گونه سفید غربی ((Litopenaeus vannamei) در سال 1385 به صنعت تکثیر و پرورش کشور توسط موسسه تحقیقات شیلات ایران پست لاروهای این گونه در استخرهای خاکی واقع در سایت چوئبده آبادان و استان بوشهر با موفقیت پرورش یافت.
با توجه به فعالیت سایت چوئبده در سال 1387  و اهمیت بررسی کیفیت آب ورودی به استخرها و پساب خروجی تعداد 11 ایستگاه در نظر گرفته شد که از این تعداد 2 ایستگاه در رودخانه بهمنشیر، 2 ایستگاه بر روی کانال‌های آبرسانی C4 و C5 ، 6 ایستگاه بر روی مزارع فعال  پرورش میگو و 1 ایستگاه در پساب خروجی از استخرها  انتخاب گردید.  نمونه برداری از اردیبهشت ماه 1387، قبل از شروع ذخیره سازی آغاز و تا پایان زمان برداشت مهرماه سال 1387 به طول انجامید.  نمونه برداری از فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی و پلانکتون‌ها به صورت دو هفته یکبار و نمونه برداری از فلزات سنگین و بنتوزها به صورت ماهانه انجام شده است. اندازه گیری برخی از پارامترها از قبیل دمای آب و pH با استفاده از دستگاه مولتی پارامتر Hach در محل و اندازه گیری سایر پارامترها طبق روشهای استاندارد در آزمایشگاه صورت گرفته است. غلظت فلزات سنگین در  نمونه های آب پس از تنظیم pH توسط دستگاه پلاروگراف متروم مدل 797 VA Computrace اندازه گیری گردیده است. شمارش پلانکتون‌ها پس از فیلتر کردن و فیکس کردن نمونه ها در زیر میکروسکوپ اینورت بررسی و شناسایی کیفی صورت گرفته است. نمونه برداری از بی مهرگان کفزی از 2 ایستگاه واقع بر روی رودخانه بهمنشیر به صورت ماهانه صورت گرفته است. مقایسه نتایج حاصل از پارامترهای اندازه‌گیری شده نشان می‌دهد که بیشترین میزان اکسیژن محلول(ppm1/11)، فسفات(ppm 86/1)، نیترات(ppm 4/8) و  TSS(ppm 4992) نیتریت(ppm 18/0) و pH (4/8) BOD( ppm06/9)  مشاهده شده است. مقایسه مقادیراندازه گیری شده در مناطق مورد بررسی با  استانداردها  نشان می‌دهد که به غیر ازمقادیر TSS اندازه گیری شده در رودخانه سایر پارامترها با استانداردهای ارائه شده مطابقت داشته است و عموما آب ورودی تغییر عمده ای نسبت به آب خروجی خارج شده از حوضچه‌های پرورشی را نداشته است و میزان فلزات سنگین مورد بررسی  در این مطالعه در حد مجاز بوده است. نتایج حاصل از بررسی پارامترهای زیستی نشان می دهدکه در بین جمعیت فیتو پلانکتون‌ها، دیاتومه‌ها بیشترین حضور را داشته و گروههای زئوپلانکتون شناسایی شده از کپه پودا، روتیفرها و پروتوزوآها خصوصاً رده tintinidae بوده‌اند. بیشترین درصد فراوانی به گروه مژه دار تینتینید و لارو نماتود اختصاص داشته است.و از بین کفزیان  جمعا 9 گونه سخت پوست و دو گونه کرمهای حلقوی شناسایی شده است که در بین گروههای شناسایی شده ایزوپودها با  52 درصد بیشترین درصد فراوانی داشته اند.

واژه‌های کلیدی : میگوی سفید غربی (وانامی)، کیفیت آب، سایت پرورشی آبادان

Copyright (c) 2021 پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور
Powered by taJan System Co