پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور > سخنرانی‌های علمی
  سخنرانی‌های علمی     يک شنبه 13 اسفند 1402   ورود  
ورود
شنـاسـه:
برنامه سخنرانی‌های علمی

ردیف

ارائه دهنده

عنوان سخنرانی

تاریخ ارائه

ساعت

1

دکتر سیدمرتضایی

سیاست های توسعه ای پرورش ماهی در قفس در کشور چین

۲۸/۵/۹۴

۱۰

2

دکتر محمدی

مبارزه با ماهیان مهاجم در زیستگاه های طبیعی

4/۶/۹۴

۱۰

3

مهندس انصاری

رابطه طول- وزن و نسبت جنسی میگو سفید در شمال خلیج فارس

۷/۷/۹۴

۱۰

4

دکتر هوشمند

مقایسه اثر محافظت کنندگی پروتئین های نوترکیب VP28و VP19 دربرابر بیماری لکه سفید به روش خوراکی در میگوی وانامی

۱۴/۷/۹۴

۱۰

5

دکتر آهنگرزاده

تعیین حدت باکتری آئروموناس هیدروفیلا به روش فنوتیپی و ژنتیکی

۲۱/۷/۹۴

۱۰

۶

دکتر دهقان

مقدمه ای بر مطالعات ارزیابی زیست محیطی در شیلات

۲۸/۷/۹۴

۱۰

۷

دکتر سیدمرتضایی

ارزیابی اثرات زیست محیطی پرورش ماهی در قفس
(بهداشت و بیماریها)

۵/۸/۹۴

۱۰

۸

دکتر محمدی

مشکلات آمارگیری شیلاتی

۱۲/۸/۹۴

۱۰

۹

مهندس مرتضوی زاده

پرورش ماهی تیلاپیا

۱۹/۸/۹۴

۱۰

۱۰

مهندس پقه

تاثیر دوره‌های مختلف نوری و محیط کشت در تولید انبوه ریزجلبک نانوکلروپسیس اوکولاتا

۲۶/۸/۹۴

۱۰

۱۱

مهندس نجف آبادی

تکثیر خامه ماهی

۳/۹/۹۴

۱۰

۱۲

مهندس نیلساز

استفاده از تالاب‌های مصنوعی جهت بهبود کیفیت پساب‌ها

۱۰/۹/۹۴

۱۰

۱۳

مهندس حکمت‌پور

بررسی انواع پروتئین‌های حیوانی و امکان جایگزینی آن‌ها با پودر ماهی

۱۷/۹/۹۴

۱۰

Copyright (c) 2024 پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور
Powered by taJan System Co