پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور > پ‍ژوهشگران
  پ‍ژوهشگران     چهار شنبه 15 آذر 1402   ورود  

 جاسم غفله مرمضی

 رئیس پژوهشکده

jmarammazi@yahoo.com 

مشاهده CV


 

شاپور بساک کاهکش

 کارشناس ایستگاه دریایی بندر امام

 

مشاهده CV

 

سمیرا ناظم رعایا

 عضو هیئت علمی بخش تکثیروپرورش آبزیان

مسئول واحد تجهیز

s.nazem​​@areeo.ac.ir

مشاهده CV

 

سیمین دهقان مدیسه

معاون پژوهش و فناوری

s_dehghan2002@yahoo.com

مشاهده CV

هوشنگ انصاری

معاون برنامه ریزی و پشتیبانی  سرپرست بخش ارزیابی ذخایر

hooshang_ansari@yahoo.com 

مشاهده CV

 

 حسین هوشمند

رئیس بخش بهداشت و بیماری آبزیان

houshmand_h@yahoo.com

مشاهده CV


 

سیدعبدالصاحب مرتضوی‌زاده

 رئیس بخش آبزی‌پروری

 saheb.mortezavi @gmail.com

مشاهده CV


منصور خلفه‌نیلساز

کارشناس ارشد بخش بوم‌شناسی 

 m_nilsaz@yahoo.com

مشاهده CV

غلامحسین محمدی

 هیئت علمی بخش ارزیابی ذخایر

 

مشاهده CV

 

 مینا آهنگرزاده

 عضو هیئت علمی بخش بهداشت و بیماری آبزیان

مسئول واحد آموزش و ترویج 

 m.ahangarzadeh@yahoo.com

مشاهده CV


 

مجتبی ذبایح‌نجف‌آبادی

 رئیس ایستگاه دریایی بندر امام

 zabayeh2005@yahoo.com

مشاهده CV

سارا سبزعلیزاده

کارشناس بخش بوم‌شناسی

ssabzalizadeh@yahoo.com 

مشاهده CV

الهام جرفی

 عضو هیئت علمی بخش آبزی‌پروری

 ejorfi@yahoo.com

مشاهده CV


سیدجواد سیدحسینی

 کارشناس ایستگاه دریایی بندر امام

 

مشاهده CV

محسن مزرعاوی

 کارشناس بخش اکولوژی

mazreavi@yahoo.com 

مشاهده CV


فرحناز کیان‌ارثی

 کارشناس‌ارشد بخش بوم‌شناسی

 

مشاهده CV


اسماعیل پقه

 کارشناس ارشد ایستگاه دریایی بندر امام

 esmaeilpaghe@gmail.com

مشاهده CV


فرخ امیری

 کارشناس بخش آبزی‌پروری

 amiri_farokh@yahoo.com

مشاهده CV


حمید سقاوی

 کارشناس ایستگاه دریایی بندر امام

 

مشاهده CV


 

محمد یونس‌زاده‌فشالمی

کارشناس ارشد آبزی پروری 

m_yooneszadeh@yahoo.com

مشاهده CV


عبدالرحیم اصولی

 کارشناس ایستگاه دریایی بندر امام

 

مشاهده CV


فاطمه حکمت‌پور

 کارشناس‌ارشد بخش آبزی‌پروری

 hekmatpourf@gmail.com

مشاهده CV

Copyright (c) 2023 پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور
Powered by taJan System Co