اخبار
سخنرانی علمی دکتر سید مرتضایی
دو شنبه 23 آذر 1394
اثرات زیست محیطی پرورش ماهی در قفس

سخنرانی علمی با موضوع "ارزیابی اثرات زیست محیطی پرورش ماهی در قفس (بهداشت و بیماریها)" برگزار شد. در این جلسه دکتر سیدمرتضایی در اینباره صحبت کرد.

 


تعداد بازديد:843