اخبار
سخنرانی علمی مهندس نیلساز
دو شنبه 23 آذر 1394
استفاده از تالاب‌های مصنوعی

سخنرانی علمی با موضوع "استفاده از تالاب‌های مصنوعی جهت بهبود کیفیت پساب‌ها" برگزار شد. در این جلسه مهندس نیلساز در اینباره صحبت کرد.


تعداد بازديد:736