اخبار
جلسه هماهنگی همایش آبزی پروری
چهار شنبه 21 بهمن 1394
به منظور هماهنگی و اخذ نظرات و ‍ پیشنهادات تشکل های آبزی پروری استان جلسه ای باحضور مسؤلین و محققین پژوهشکده و مدیران عامل اتحادیه های شرکت ها...

جلسه هماهنگی همایش آبزی پروریبه منظور هماهنگی و اخذ نظرات و ‍ پیشنهادات تشکل های آبزی پروری استان جلسه ای باحضور مسؤلین و محققین پژوهشکده و مدیران عامل اتحادیه های شرکت های تعاونی آبزی پروان استان در مورخه دوشنبه 15/11/94 تشکیل شد. در این جلسه ریاست محترم پژوهشکده ضمن خوش آمد گویی ، شرکت کنندگان را به شرکت فعال در همایش و نمایشگاه جنبی همایش آبزی پروری ماهیان دریایی دعوت نمودندوهمچنین خواستار ارتباط و تعامل بیشتر بخش تولید و پژوهشکده گردیدند. همچنین آقای دکتر مرتضایی معاون تحقیاتی، گزارش مختصری از فعالیت های تخصصی پژوهشکده ارائه نمودند.در ادامه نمایدگان هریک از تشکل ها نظرات و پیشنهاداتی به منظور ارتباط بیشتر بخش تولید و تحقیقات ارائه نمودند.در پایان مهندس مرتضوی زاده دبیر اجرایی همایش ضمن تبریک به آقای مهندس نقاش وشرکت آبزی به عنوان آبزی پرور نمونه کشوری ، درخواست کرد هریک از اتحادیه های استانی بصورت غرفه مجزا در نمایشگاه شرکت نمایند.همچنین با توجه به درخواست نمایندگان تشکل ها و ابراز تمایل رییس پژوهشکده آبزی پروری مقرر گردید جلسات هم اندیشی بین بخش اجرا و محققین پژوهشکده هر3 ماه یکبارتشکیل گردد.

اسامی تشکل های شرکت کننده:
• اتحادیه تعاونی شرکت های تکثیر و پرورش آبزیان خوزستان
• اتحادیه شرکت های تعاونی آبزی پروران استان خوزستان
• اتحادیه شرکت های تعاونی آبزی پروران خرمشهر
• شرکت تعاونی خدمات تولیدکنندگان کارون آبزیان شوشتر
• شرکت تعاونی تأمین نیاز تولیدکنندگان آبزیان دشت آزادگان
• شرکت تعاونی تولید آذر برزین


تعداد بازديد:879