اخبار
برداشت ماهیان پرورشی سی باس آسیایی در استخرهای خاکی چویبده آبادان وانتقال پیش مولدین به ایستگاه تحقیقاتی ماهیان دریایی بندر امام(ره) جهت تکثیر مصنوعی
سه شنبه 16 آذر 1395
خلاصه:
به منظور مولد سازی و انجام تحقیقات بر روی ماهی سی باس تعداد 250 قطعه ماهی از مزرعه ای در چوئبده آبادان به ایستگاه بندرامام منتقل شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور در روزهای سوم و چهارم آذرماه 1395 مسئول وکارشناسان بخش آبزی پروری پژوهشکده از مراحل برداشت ماهیان سی باس پرورشی در دو قطعه استخر خاکی 7500 مترمربعی شرکت میگو کشت جنوب واقع در چوئبده آبادان بازدید نمودند.

این بازدید به دنبال برنامه ریزی در جهت مولد سازی و انجام پروژه های تحقیقاتی می باشد که ازبین ماهیان صید شده تعداد 250 قطعه ماهی سی باس انتخاب وبه عنوان پیش مولد به ایستگاه تحقیقاتی ماهیان دریایی بندر اما (ره) منتقل شدند.

این ماهیان در دوره پرورش کمتر از 6 ماه به وزن متوسط 635 گرم در دو استخر رسیدند و در مجموع 8113 کیلو از دو استخر برداشت شد. ضریب تبدیل غذایی 22/1 و در طول دوره هیچ گونه تلفاتی مشاهده نشد و بازماندگی در استخرها 100 درصد بود.

 

 

 


تعداد بازديد:1676