اخبار
«آگهی مزایده نوبت دوم »
شنبه 28 اسفند 1395
پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور در نظر دارد تعدادی از استخرهای تکثیر و پرورش تحقیقاتی و سوله تکثیر خود را از طریق مزایده به صورت اجاره سالیانه واگذار نماید.
لذا از اشخاص حقیقی و حقوقی دعوت بعمل می آید از تاریخ 01/01/96 لغایت 08/01/96 جهت گرفتن مدارک و تکمیل و تحویل به امور اداری پژوهشکده به آدرس جاده قدیم اهواز – مسجد سلیمان سه کیلومتر بعد از شهر شیبان مراجعه نمایند. شماره تماس : 5- 33921763
تعداد بازديد:615