اخبار
دریافت گواهینامه تأیید صلاحیت آزمایشگاه‌های پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور از مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران
يک شنبه 6 فروردین 1396
7 آزمایشگاه پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور موفق به اخذ گواهینامه تأیید صلاحیت آزمایشگاه از مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران شدند.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور 7 آزمایشگاه پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور موفق به اخذ گواهینامه تأیید صلاحیت آزمایشگاه از مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران شدند. این آزمایشگاه‌ها شامل آسیب شناسی آبزیان، انگل شناسی آبزیان، پلانکتون شناسی، اندازه گیری یون‌های نیتریت، نیترات و فسفات در آب، سنجش محتوای پروتئین، چربی، فیبر خام و خاکستر و بنتوز شناسی بستر می باشد که الزامات استاندارد ایران – ایزو / آی ای سی 17025 را در زمینه انجام خدمات آزمون رعایت می نمایند.
تعداد بازديد:612