اخبار
آگهی مزایده نوبت سوم
چهار شنبه 16 فروردین 1396
پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور در نظر دارد تعدادی از استخرهای تکثیر و پرورش تحقیقاتی و سوله تکثیر خود را از طریق مزایده به صورت اجاره سالیانه واگذار نماید.
لذا از اشخاص حقیقی و حقوقی دعوت بعمل می آید از تاریخ 16/01/96 به مدت یک هفته جهت گرفتن مدارک و تکمیل و تحویل به امور اداری پژوهشکده به آدرس جاده قدیم اهواز – مسجد سلیمان سه کیلومتر بعد از شهر شیبان مراجعه نمایند. شماره تماس : 5- 33921763
تعداد بازديد:660