اخبار
بازدید دانشجویان دانشگاه پیام نور اهواز از پژوهشکده
شنبه 9 اردیبهشت 1396
دانشجویان رشته زیست شناسی دانشگاه پیام نور اهواز از بخش های مختلف پژوهشکده بازدید نمودند.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور تعداد 45 نفر از دانشجویان رشته زیست شناسی دانشگاه پیام نور به همراه مدرس درس اکولوژی در تاریخ 29/1/96 از بخش های مختلف پژوهشکده بازدید و از نزدیک با امکانات و تحقیقات صورت گرفته در پژوهشکده آشنا شدند.
تعداد بازديد:839