اخبار
برگزاری دوره آموزشی آشنایی با مبانی علم سنجی
چهار شنبه 10 خرداد 1396
دوره آموزشی با عنوان"آشنایی با مبانی علم سنجی" روز دوشنبه مورخ 08/03/1396 در پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور، دوره آموزشی آشنایی با مبانی علم سنجی در دو بخش تئوری و عملی در تاریخ 08/03/1396 توسط آقای دکتر حسین هوشمند عضو هیات علمی پژوهشکده و با حضور محققین و اعضاء هیات علمی در سالن جلسات پژوهشکده برگزار گردید. در این دوره آموزشی مباحثی درباره علم سنجی، معرفی شاخص هرش، معرفی پایگاه گیگالیب و سامانه علم سنجی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ارایه و معرفی گردید. همچنین نحوه دریافت شناسه مستندات علمی محققین از سامانه های Scopus،Google scholar، ORCID و Researcher ID آموزش داده شد. در بخش عملی نیز شرکت کنندگان ضمن رفع اشکال، با نحوه ثبت اطلاعات در سامانه سمپات و علم سنجی سازمان آشنا شدند.
تعداد بازديد:669