اخبار
افزایش بازماندگی بچه ماهیان صبیتی در یک شرکت خصوص با انتقال دانش فنی و مشاوره محققین ایستگاه تحقیقاتی ماهیان دریایی بندرامام
سه شنبه 27 تیر 1396
با انتقال تجربیات و مشاوره کارشناسان و محققین ایستگاه بندر امام به بخش خصوصی بچه ماهی دریایی صبیتی با بازماندگی 20درصدی تولید شد.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور در سال جاری با همت و تلاش محققین حوزه تکثیر و پرورش ماهیان دریایی این پژوهشکده و انتقال دانش فنی و مشاوره به یک شرکت بخش خصوصی همکار در بندرامام این شرکت موفق به تولید بچه ماهیان صبیتی 4-3 سانتی متری با بازماندگی 20 درصدی شد.در این پروژه با اجرای اصولی Weaning در زمان لاروی، مدیریت غذادهی و تراکم مناسب و سایز بندی به موقع بچه ماهیان، این نتیجه حاصل شد.شایان ذکر است که این درصد بازماندگی در ماهیان دریایی برای اولین بار در کشور به عنوان یک رکورد جدید محسوب می شود.


تعداد بازديد:777