اخبار
بازدید رئیس و کارشناسان پژوهشکده از مرکز پرورش ماهی دریایی اتحاد آبادان چوئبده
شنبه 14 مرداد 1396
از مرکز پرورش ماهیان دریایی صبیتی و شانک واقع در چوئبده آبادان بازدید به عمل آمد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور در تاریخ 1/5/96 از شرکت اتحاد آبزی پروران آبادان واقع در چوئبده بازدید به عمل آمد. این شرکت از شرکت¬های پرورش میگوی چوئبده بوده و طرف قرارداد پژوهشکده برای خرید بچه ماهی صبیتی و شانک می باشد که امسال 50 هزار قطعه ماهی شانک و 18 هزار قطعه بچه ماهی صبیتی تولیدی در ایستگاه بندر امام را خریداری نموده است. بچه ماهیان خریداری شده بعد از تحویل گیری از ایستگاه اوایل خرداد به کارگاه مذکور منتقل شده و در استخرهای خاکی رهاسازی شده اند. در ابتدا به مدت یک ماه در قفس¬هایی (هاپا) در استخر نگهداری شده و طی این مدت بچه ماهیان شانک به 5/4 گرم و صبیتی به 15 گرم رسیده¬اند. پس از آن ماهیان درون استخر رها سازی شده و هم اکنون وزن ماهیان صبیتی حدود 40 گرم می¬باشد. مدیران این کارگاه از وضعیت بچه ماهیان به ویژه گونه صبیتی بسیار راضی بوده و امیدوار هستند که با این روند رشد، بچه ماهیان صبیتی در انتهای دورة پرورشی امسال به وزن بازاری برسند. در این بازدید مدیران شرکت از ادامة همکاری استقبال نموده و مقرر شد که در اولین فرصت قرارداد همکاری سال گذشته با پژوهشکده به روز شده و همکاری برای تولید بچه ماهی صبیتی و در صورت فراهم شدن شرایط برای تکثیر گونه های مطرح دیگر نظیر سوکلا تداوم یابد. همچنین ضمن بازدید راهنماییهای لازم در رابطه با مدیریت مناسب پرورش، برنامه غذا دهی و فرمول غذایی دستی تولیدی به آنان صورت گرفت .


تعداد بازديد:822