اخبار
آغاز گشت تحقیقاتی طرح مساحت جاروب شده درآب¬های خوزستان
يک شنبه 1 بهمن 1396
گشت تحقیقاتی ارزیابی ذخایر آبزیان آب¬های استان خوزستان از ۲۸ دی ۹۶ آغاز گردید.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور، مطابق برنامه زمان بندی انجام گشت های تحقیقاتی طرح کلان برآورد میزان توده زنده کفزیان خلیج فارس و دریای عمان به روش مساحت جاروب شده بر اساس پارامتر های شاخص اکولوژیک، پنجمین گشت تحقیقاتی این طرح برای پوشش دادن آبهای خلیج فارس در محدوده شمال غرب (استان خوزستان) از پنجشنبه ۲۸ دی ۹۶ با ورود تیم تحقیقاتی به شناور فردوس-یک آغاز گردید. این گشت که با بررسی ذخایر آبزیان در حدود 30 ایستگاه مختلف انجام خواهد شد همزمان شامل صید تحقیقاتی با روش ترال کف و همچنین بررسی عوامل محیطی و اکولوژیکی خواهد بود. اطلاعات گشت پس از پایان عملیات اجرایی، در رایانه ثبت و آنالیز داده ها آغاز خواهد شد. این طرح سه ساله بوده و تا سال 1398 با اهداف زیر انجام خواهد شد: ۱ -برآورد میزان توده زنده (بیوماس) گونه ها یا گروه های آبزی مختلف موجود در صید ترال کف در آبهای خلیج فارس و دریای عمان. ۲- تعیین میزان صید بر واحد سطح(CPUA) گونه ها یا گروه های آبزی مختلف آبزی کفزی به تفکیک اشکوبها و لایه های عمقی مختلف. ۳- تعیین ترکیب گونه ای و نسبت آنها با تاکید بر محاسبه میزان صید دور ریز. ۴- تعیین الگوی پراکنش گونه های مهم تجاری در خلیج فارس و دریای عمان. ۵- تعیین روند تغییرات میزان CPUA و بیوماس با مقایسه نتایج قبلی. ۶-تعیین ارتباط میزان صید بر واحد سطح و بیوماس با پارامترهای محیط زیستی. ۷- تعیین ارتباط میزان صید بر واحد سطح و بیوماس با پارامترهای محیطی غیر زیستی.
تعداد بازديد:832