پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور > مقـالات
  مقـالات     چهار شنبه 15 آذر 1402   ورود  
مقالات
New Page 2
آخرین مقالات منتشر شده در نشریات بین‌المللی

A comparative study on body composition of Shyrbot (Barbis grypus) fish reared in different salinities

Maedeh Jalali, Reza Davoodi, Abdul Ali Movahedinia and Seyed Abdolsaheb Mortazavi Zadeh

Download

Effect of salinity on survival and growth parameters of Shyrbot (Barbis grypus) fingerlings

Maedeh Jalali, Reza Davoodi, Abdul Ali Movahedinia and Seyed Abdolsaheb Mortazavi Zadeh

Download

Some Biological Aspect of Bartail Flathead (Platycephalus indicus Linnaeus, 1758) in Northwest of Persian Gulf (Khuzestan Coastal Waters, Iran)

World Journal of Fish and Marine Sciences 4 (2): 185-190, 2012

Seyed ahmadreza Hashemi, Seyed Aminollah Taghavimotlagh and Gholamreza Eskandary

Survey of Different Hormones on Final Maturation in Shirbut (Barbus grypus Heckel, 1843)

World Journal of Fish and Marine Sciences 3 (6): 548-552, 201

Foroud Bosak Kahkesh, Mohammad Yooneszadeh, Farokh Amiri and Mansur Nikpey

Effect of Ovaprim, Ovatide, HCG, LHRH-A2, LHRHA2+CPE and Carp Pituitary in Benni (Barbus sharpeyi) Artificial Breeding

Global Veterinaria 5 (4): 209-214, 2010

Froud Bosak Kahkesh, Mohammad Yooneszadeh Feshalami, Farokh Amiri and Mansur Nickpey

Stock Assessment and Production of Fish Species in the Shadegan Wetland, Iran

World Journal of Fish and Marine Sciences 3 (6): 502-508, 2011

Seyedahmadreza Hashemi, Gholamreza Eskandary, Hoshang Ansary and Mohammad Yooneszadeh

Effects of dietary protein and energy levels on growth performance, feed utilization and body composition of juvenile shirbot Barbus grypus (Heckle, 1843)

 Iranian Journal of Fisheries Sciences  10(3) 461-474, 2011

Marammazi J.G; Kahkesh F.

Stock Assessment of Demersal Resources in the West Northern of Persian Gulf Water

World Journal of Fish and Marine sciences 3 (6): 480-484, 2011                                 

Seyed Ahmadreza Hashemi, Toraj Valinasab

Some aspects of the Reproductive Biology of Barbus barbulus Heckel, 1847, from Karoon river, Iran

Iraqi  J. Aquacul. Vol. (7) No. (2) -2010: 123- 136                                  

Seyed Abdolsaheb Mortezavizadeh, Seyed Ahmadreza Hashemi and Golam Reza Eskandary

Population Dynamics and Assessment Of Barbus gyrpus(Heckel, 1843) and Barbus barbulus (Heckel, 1847) in Karoon River

Research Journal of Fisheries and Hydrobiology, 5(2): 119-128, 2010

Seyedahmadreza Hashemi, Abdosahb mortezavi and Mohammadtaghi Kashi

Population biology and assessment of Kawakawa (Euthynnus affinis) in Coastal Waters of the Persian Gulf and Sea of man (Hormozgan Province)

Iranian Journal of Fisheries Sciences

Taghavi Motlagh S. A. , Hashemi S. A. , Kochanian P.

Population Dynamics and Stock Assessment of Hilsa Shad, (Tenalosa ilisha Hamilton-Buchanan, 1822) in Coastal Waters of Iran (Northwest of Persian Gulf)

Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 4(12): 5780-5786, 2010

Seyedahmadreza Hashemi, Gholamhossin Mohammadi, Gholamreza Eskandary

Effect of GnRHa (ala6, Des-glylO) MGnRHa, LHRH-a (des-glylO, [D-ala 6] Lh-rh- Ethylamide) and Carp Pituitary in Artificial Propagation of Gattan, Barbus xanthopetrus (Heckel, 1843)

World Lournal of Fish and Marine Sciences

Seyed Abdol Saheb Mortezavizadeh, Mohammad Yooneszadeh Feshalami, Forud Bosak Kahkesh

Sperm motility and seminal plasma characteristics in Barbus sharpeyi (Gunth er, 1847)

Aquaculture research, 2010, 1-7

Seyed Abdolsaheb Mortazavizadeh, Elham Jorfi

آخرین مقالات علمی پژوهشی

مجله علمی شیلات ایران - بهار ۱۳۹۲ - شماره ۱

مقایسه نسبت جایگزینی کپ‍ورماهیان هندی با ک‍ورماهیان مرسوم در استخر خاکی استان خوزستان

سیدعبدالصاحب مرتضوی‌زاده، فرخ امیری، محمد یونس‌زاده فشالمی،همایون حسین‌زاده صافی و حسین هوشمند

دریافت مقاله

پویایی جمعیت ماهی شیربت و ماهی برزم لب‌پهن  در رودخانه کارون

مجله علمی شیلات ایران سال بیستم/شماره 3/پاییز 89

سیداحمدرضا هاشمی و سیدعبدالصاحب مرتضوی

مقالات منتشر شده در مجله علمی شیلات ایران (شماره 4 سال 19)

بیوتکنینک تکثیر مصنوعی ماهی گطان
سید عبدالصاحب مرتضوی‌زاده، جلیل معاضدی، محمد یونس‌زاده فشالمی، الهام جرفی

سنجش کیفی بار آلودگی آلی ناشی از اثرات احتمالی فعالیت‌های آبزی‌پروری در خور غزاله (خلیج فارس) روی کفزیان با استفاده از شاخص ABC
نجمه جهانی، سید محمد باقر نبوی، سیمین دهقان مدیسه،  سید رضا سید مرتضایی

الگوی پراکنش زمانی و مکانی لارو ماهیان در سواحل شرقی و غربی کانال خورموسی (استان خوزستان، خلیج فارس)
عماد کوچک‌نژاد، سیمین دهقان مدیسه، احمد سواری، غلامرضا اسکندری، نسرین سخایی

برای دریافت چکیده این شماره اینجا کلیک کنید

Copyright (c) 2023 پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور
Powered by taJan System Co